Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden – The Valet Guys
Begripsbepalingen
Algemene voorwaarden:
– De onderhavige algemene voorwaarden.
Bullz Beheer BV, handelend onder de naam The Valet Guys:
– Het bedrijf dat het voertuig van de luchthavenklanten die op luchthaven Schiphol gebruik maken van
reguliere lijndiensten of charters, in ontvangst neemt, parkeert en aflevert en is gevestigd in regio
Schiphol.
Klant:
– Natuurlijk persoon, rechtspersoon of personenvennootschap die gebruik wenst te maken van de
diensten van The Valet Guys en telefonisch, per email, via de app of via de website een reservering
heeft geplaatst voor de valet parkeerservice van The Valet Guys.
Parkeerperiode:
– De periode waarin het voertuig van klant wordt geparkeerd. Dit is de bij het boeken opgegeven
periode gelegen tussen de ingangsdatum (inclusief deze datum) en de einddatum (inclusief deze
datum) van het parkeren.
Artikel 1: Reservering
1.1. Reserveren:
Klant kan door het maken en betalen van een reservering, waarin aankomst- en retourtijden dienen te worden
aangegeven, de valet parkeerservice reserveren.
1.2. Non acceptatie:
The Valet Guys heeft het recht om zonder opgaaf van reden reserveringen niet te accepteren.
Artikel 2: Parkeren en retourneren
2.1. Parkeren:
Bij aankomst dienen de autosleutels te worden afgegeven aan The Valet Guys.
2.2. Retourneren:
De in de reservering vermelde retourdatum en retourtijd is bepalend voor het gereedzetten van het voertuig
bij terugkomst. Klant dient The Valet Guys, op het daarvoor bestemde telefoonnummer, te bellen als zij geland
is. Het voertuig en de sleutels worden aan klant geretourneerd na het tonen van een kopie van de
parkeerovereenkomst en geldige legitimatie die aantoont dat de parkeerovereenkomst door klant is
aangegaan. The Valet Guys behoudt zich het recht voor het voertuig van klant niet af te geven, indien
bovenstaande documenten niet kunnen worden overlegd.
2.3. Vertraging:
The Valet Guys heeft een inspanningsverplichting om het voertuig van klant zoveel als mogelijk bij aankomst
gereed te zetten. Dit betreft dan ook geen resultaatverbintenis. Het kan voorkomen dat klant bij terugkomst op
het voertuig dient te wachten door onvoorziene omstandigheden. The Valet Guys kan hiervoor niet
aansprakelijk worden gesteld. De klant is verplicht te melden wanneer er met een andere dan in de reservering
gemelde vlucht, retour gereisd wordt.
Artikel 3: Reserveren, betalen, wijzigen en annuleren
3.1. Reserveren:
Klant heeft de mogelijkheid tot 18 uur voor aanvang van de parkeerperiode, een boeking voor de
parkeerfaciliteit te maken. Boekingen binnen 18 uur voor de aanvang van de parkeerperiode, kunnen
uitsluitend na telefonisch overleg worden gemaakt.
3.2. Betalen:
Klant dient de reservering voor het retour komen geheel voldaan te hebben. Betalen kan direct vooraf bij
reserveringen via de website of app of in contanten bij het inleveren van het voertuig.
3.3. Wijzigen (anders dan annuleren):
Klant kan de boeking tot 24 uur voor vertrek kosteloos wijzigen. Voor wijzigingen binnen 24 uur voor vertrek of
wijzigingen tijdens de parkeerperiode behoudt The Valet Guys zich het recht voor om €10,00 wijzigingskosten
in rekening te brengen.
3.4. Annuleren:
Klant kan de boeking binnen 12 uur na maken van de boeking kosteloos annuleren daarna geven wij geen refunds bij annuleringen. Bij overmacht of negatieve reisadviezen dient u uw reisverzekering aan te spreken. In het geval dat u bij ons een annuleringsdekking heeft afgenomen en reeds betaald (enkel van toepassing bij prepaid boekingen en niet via een wijziging) dan heeft u recht op refund (minus de transactiekosten 0,99 euro, administratiekosten, 4,95 euro en de gekozen annuleringsdekking 4,99 euro. Indien klant niet komt opdagen is het gehele orderbedrag verschuldigd.

Artikel 4: Verplichtingen en bevoegdheden klant
4.1. Klant dient ervoor te zorgen dat alle apparatuur (elektronica) is uitgeschakeld. The Valet Guys zal slechts
gebruik maken van de elektronica die nodig is voor het verrijden van het voertuig (o.a. verlichting,
spiegelbediening, stoel). Indien het voertuig van de klant niet start, zal The Valet Guys geen actie ondernemen
om het voertuig te starten, tenzij de klant dit uitdrukkelijk wenst. Eventueel te ondernemen actie zal zich
beperken tot een jumpstart van het voertuig. Het risico voor alle handelingen die nodig zijn voor het kunnen
starten of verplaatsen van het voertuig ligt volledig bij de klant die The Valet Guys opdracht heeft gegeven.
4.2. Klant zorgt ervoor dat er geen waardevolle spullen in de auto worden achtergelaten.
4.3. Klant zorgt ervoor dat het voertuig casco/allrisk is verzekerd gedurende de duur van de overeenkomst met
The Valet Guys. Indien de klant kan aantonen dat het voertuig niet casco/allrisk te verzekeren is zorgt de klant
ervoor dat het voertuig tijdens de boekingsperiode in ieder geval afdoende verzekerd is.
4.4. Klant zorgt ervoor dat het voertuig voldoende onderhoud heeft gehad en daarmee veilig kan deelnemen
aan het verkeer. Hierbij inbegrepen de aanwezigheid van een reservewiel / thuiskomer, een degelijke
autosleutel en voldoende brandstof. Mankementen, schades als gevolg van mankementen of boetes als gevolg
van mankementen komen geheel voor het risico van de klant.
4.5. Klant is aan de vertrekhal verplicht om eventuele verzoeken van parkeerwachters op te volgen ter
preventie van boetes.
4.6. Klant dient bij een elektrische auto een laadkabel aanwezig te hebben. Het niet aanwezig hebben van een
laadkabel en de eventuele gevolgen daarvan komen geheel voor risico van de klant.
4.7. Klant is bij het inleveren van het voertuig verplicht om de identiteit van de medewerker van The Valet Guys
te controleren middels het laten tonen van zijn/haar pas, voucher of rijbewijs. Overhandigt de klant het
voertuig aan een persoon die geen duidelijke manier van identificatie, als chauffeur van The Valet Guys, heeft
getoond, dan komt dit volledig voor rekening en risico van de klant.
Artikel 5: Verplichtingen en bevoegdheden van The Valet Guys:
5.1. Personeel van The Valet Guys is verplicht en bevoegd de auto van klant te verplaatsen van en naar het
parkeerterrein van The Valet Guys en te parkeren.
5.2. Personeel van The Valet Guys is verplicht om aan de klant, op diens verzoek, zijn rijbewijs en legitimatie te
tonen.
5.3. The Valet Guys is verplicht zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke gegevens verkregen in verband met
de reservering of anderzijds conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Artikel 6: Klachten:
6.1. Indien de klant een klacht heeft over de uitvoering van de verleende valet dienst, dient dit direct door de
klant te worden gemeld. Dit kan kenbaar gemaakt worden middels een optekening op de voucher bij
retournering van het voertuig. Indien de klant dit nalaat verspeeld de klant zijn/haar rechten om te klagen
en/of vorderingen in te stellen omtrent mogelijke klachten jegens The Valet Guys.
6.2. De klantenservice of legal afdeling van The Valet Guys streeft ernaar om z.s.m. docht uiterlijk binnen 14
dagen na retournering van het voertuig te reageren op de klacht. Dit kan schriftelijk middels toezending van
een reactie naar het door de klant opgegeven email adres of telefonisch op het door opgegeven
telefoonnummer.
6.3. Indien The Valet Guys van oordeel zijn dat de aangedragen klachten gegrond zijn, zullen zij de klant
compensatie aanbieden die The Valet Guys in dat geval redelijk achten. Een eventuele monetaire compensatie
zal altijd gemaximeerd zijn tot het orderbedrag dat door de klant is voldaan aan The Valet Guys.
Artikel 7: Aansprakelijkheid:
7.1. The Valet Guys zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht
nemen die van haar kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de klant aan The Valet
Guys onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is The Valet Guys voor de daardoor ontstane schade
niet aansprakelijk.
7.2. The Valet Guys zijn nooit aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien de klant deze schade niet tijdig
heeft gemeld conform hetgeen staat opgenomen in artikel 6.1 van deze algemene voorwaarden. Indien
eventuele schade pas later gemeld is en de klant zelf weer beschikking heeft gehad over het voertuig kunnen
The Valet Guys de juistheid van de schademelding immers niet meer controleren.
7.3. The Valet Guys aanvaarden nooit enige aansprakelijkheid voor schades, tenzij de klant bewijst dat de
schade is ontstaan tijdens de periode dat het voertuig in bewaarneming is gegeven en dat The Valet Guys niet
de zorg van een goed bewaarnemer in acht hebben genomen en de door de klant geleden schade hiervan het
gevolg is.
7.4. Parkeren gebeurt in beginsel op eigen risico van de klant. Zoals opgenomen in artikel 4.3 van deze
algemene voorwaarden wordt de klant geacht zijn voertuig afdoende verzekerd te hebben en in geval van
schade een beroep te doen op de eigen verzekering.
7.5. The Valet Guys zijn niet aansprakelijk voor mankementen / kapotte onderdelen van het voertuig
voortkomend uit het Valet Parkeren. In geval van mankementen zal The Valet Guys de klant z.s.m. op de
hoogte stellen. Klant dient, zoals aangegeven in artikel 4.4. van deze algemene voorwaarden, voldoende
onderhoud gepleegd te hebben aan de auto.
7.6. The Valet Guys zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die de klant lijdt of nog zal lijden als
gevolg van inbraak in het voertuig of schade als gevolge van diefstal van het voertuig of diefstal c.q.
verduistering van het voertuig. In een dergelijk geval dient de klant dan ook een beroep te doen op de eigen
verzekering en kan geen schade op The Valet Guys worden verhaald.
7.7. Boetes die aantoonbaar te wijten zijn aan handelingen van The Valet Guys komen alleen dan in
aanmerking voor vergoeding indien direct worden toegezonden aan The Valet Guys. The Valet Guys zijn niet
aansprakelijk voor verhogingen van boetes, te wijten aan het niet tijdig insturen van de boetes door de klant.
Boetebedragen worden enkel aan de klant zelf voldaan en niet aan andere instanties.
7.8. Compensatie/schadevergoeding voor de door de klant opgelopen schade, als opgenomen in artikel 7.2 en
7.3 van deze algemene voorwaarden, welke aantoonbaar te wijten is aan handelen van The Valet Guys, zal
hoogstens tienmaal de boekingswaarde bedragen met een maximum van €750.
Artikel 8: Vrijwaring:
8.1. Klant vrijwaart The Valet Guys, geheel en ondubbelzinnig, voor eventuele aanspraken van derden, die in
verband met de uitvoering van de valet service schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan The
Valet Guys is toe te rekenen.
8.2. Klant vrijwaart The Valet Guys, geheel en ondubbelzinnig, voor eventuele aanspraken voor
schadevergoeding door de verzekeringsmaatschappijen van klant. In Nederland is immers het voertuig
verzekerd en is de klant de partij die ervoor kiest de auto af te geven/uit te lenen voor verplaatsing aan de
chauffeur van The Valet Guys.
Artikel 9. Toepasselijk recht en forumkeuze:
9.1. Op alle rechtsverhoudingen tussen The Valet Guys en de klant is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen
partijen, waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan
de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen The Valet Guys is gevestigd, tenzij bepalingen van
dwingend recht anders voorschrijven.
9.2. Wijzigingen in de overeenkomst kunnen alleen schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.
Artikel 10. Coulanceregeling:
10.1 Indien sprake van een schadegeval waarvoor The Valet Guys aansprakelijkheid heeft afgewezen, kan klant
een uitdrukkelijk verzoek doen op deze coulanceregeling. The Valet Guys zal in schrijnende gevallen, naar eigen
inzicht, uit coulance overgaan tot restitutie van het boekingsbedrag.